بخش فروش عمده و جزئی: ۰۹۰۳۲۰۵۲۸۹۳
بخش هماهنگی و پشتیبانی: ۰۹۳۳۱۲۹۶۴۹۷
پست الکترونیکی: info@mahibandar.com
آدرس: بندرعباس – بلوار امام خمینی – کوی فرهنگیان – آدرس ابن سینا