لیست قیمت ماهی:

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 ماهی شیر ماهی شیر درشت ۱۱۵,۰۰۰  ۱۱۵,۰۰۰  ۰  ---
2 ماهی شیر ماهی شیر کوچک ۹۵,۰۰۰  ۹۵,۰۰۰  ۰  ---
3 ماهی کفشک ماهی کفشک درشت ۸۳,۰۰۰  ۸۳,۰۰۰  ۰  ---
4 ماهی کفشک ماهی کفشک کوچک ۶۵,۰۰۰  ۶۵,۰۰۰  ۰  ---
5 ماهی شوریده ماهی شوریده صادراتی ۰  ۰  ۰  ---
6 ماهی شوریده ماهی شوریده درشت ۱۱۰,۰۰۰  ۱۱۰,۰۰۰  ۰  ---
7 ماهی شوریده ماهی شوریده کوچک ۷۵,۰۰۰  ۷۵,۰۰۰  ۰  ---
8 حلوا سفید ماهی حلوا سفید (زبیدی) درشت ۲۹۰,۰۰۰  ۲۹۰,۰۰۰  ۰  ---
9 حلوا سفید ماهی حلوا سفید ( زبیدی) متوسط ۱۸۰,۰۰۰  ۱۸۰,۰۰۰  ۰  ---
10 ماهی حلوا سفید ماهی حلوا سفید ( زبیدی ) کوچک ۱۵۰,۰۰۰  ۱۵۰,۰۰۰  ۰  ---
11 ماهی حلوا سیاه ماهی حلوا سیاه ۹۳,۰۰۰  ۹۳,۰۰۰  ۰  ---
12 تن - هوور ماهی تن ( هوور ) ۷۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰  ۰  ---
13 سرخو ماهی سرخو اصلی ۱۱۰,۰۰۰  ۱۱۰,۰۰۰  ۰  ---
14 ماهی شعری ماهی شعری ( گدیر ) ۸۰,۰۰۰  ۸۰,۰۰۰  ۰  ---
15 مقوا ماهی مقوا (جش) ۷۵,۰۰۰  ۷۵,۰۰۰  ۰  ---
16 بیاح ماهی بیاح ۶۸,۰۰۰  ۶۸,۰۰۰  ۰  ---
17 صبیتی ماهی صبیتی ( جهروو ) ۱۱۰,۰۰۰  ۱۱۰,۰۰۰  ۰  ---
18 راشگو ماهی راشگو ۱۱۶,۰۰۰  ۱۱۶,۰۰۰  ۰  ---
19 ماهی قباد ماهی قباد ۹۵,۰۰۰  ۹۵,۰۰۰  ۰  ---
20 سنگسر ماهی سنگسر ۹۷,۰۰۰  ۹۷,۰۰۰  ۰  ---
21 طلال ماهی طلال ۴۵,۰۰۰  ۴۵,۰۰۰  ۰  ---
22 Placeholder ماهی دورادو ( گالیت - انفلوس ) ۶۵,۰۰۰  ۶۵,۰۰۰  ۰  ---
23 میش ماهی میش ماهی ۱۱۷,۰۰۰  ۱۱۷,۰۰۰  ۰  ---
24 هامور ماهی هامور ۱۱۲,۰۰۰  ۱۱۲,۰۰۰  ۰  ---
25 ماهی ساردین ماهی ساردین ( ممغ ) ۳۵,۰۰۰  ۳۵,۰۰۰  ۰  ---
26 ماهی کولی ماهی کولی ۷۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰  ۰  ---
27 ماهی ساردین کلیکا ماهی ساردین (کیلکا) ۳۵,۰۰۰  ۳۵,۰۰۰  ۰  ---

لیست قیمت میگو و شاه میگو:

نمایش کامل لیست
# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 شاه میگو شاه میگو-سایز ۱۵_۲۰ ۱۸۵,۰۰۰  ۱۸۵,۰۰۰  ۰  ---
2 شاه میگو شاه میگو 10-15 ۰  ۰  ۰  ---
3 میگو میگو درشت سایز 25-30 ۱۲۰,۰۰۰  ۱۲۰,۰۰۰  ۰  ---
4 میگو میگو متوسط ۷۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰  ۰  ---
5 میگو میگو کوچک (پلویی) ۵۰,۰۰۰  ۵۰,۰۰۰  ۰  ---
6 میگو خشک میگو خشک (گنتک) ۹۰,۰۰۰  ۹۰,۰۰۰  ۰  ---