لیست قیمت ماهی:

# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 ماهی شیر ماهی شیر درشت ۱۱۵,۰۰۰  ۱۱۵,۰۰۰  ۰  ---
2 ماهی شیر ماهی شیر کوچک ۹۵,۰۰۰  ۹۵,۰۰۰  ۰  ---
3 ماهی کفشک ماهی کفشک درشت ۸۳,۰۰۰  ۸۳,۰۰۰  ۰  ---
4 ماهی کفشک ماهی کفشک کوچک ۶۵,۰۰۰  ۶۵,۰۰۰  ۰  ---
5 ماهی شوریده ماهی شوریده صادراتی ۱۲۰,۰۰۰  ۱۲۰,۰۰۰  ۰  ---
6 ماهی شوریده ماهی شوریده درشت ۱۱۰,۰۰۰  ۱۱۰,۰۰۰  ۰  ---
7 ماهی شوریده ماهی شوریده کوچک ۷۵,۰۰۰  ۷۵,۰۰۰  ۰  ---
8 حلوا سفید ماهی حلوا سفید (زبیدی) درشت ۲۹۰,۰۰۰  ۲۹۰,۰۰۰  ۰  ---
9 حلوا سفید ماهی حلوا سفید ( زبیدی) متوسط ۲۲۰,۰۰۰  ۲۲۰,۰۰۰  ۰  ---
10 ماهی حلوا سفید ماهی حلوا سفید ( زبیدی ) کوچک ۱۵۰,۰۰۰  ۱۵۰,۰۰۰  ۰  ---
11 ماهی حلوا سیاه ماهی حلوا سیاه ۹۳,۰۰۰  ۹۳,۰۰۰  ۰  ---
12 تن - هوور ماهی تن ( هوور ) ۸۵,۰۰۰  ۸۵,۰۰۰  ۰  ---
13 سرخو ماهی سرخو اصلی ۱۱۰,۰۰۰  ۱۱۰,۰۰۰  ۰  ---
14 ماهی شعری ماهی شعری ( گدیر ) ۸۰,۰۰۰  ۸۰,۰۰۰  ۰  ---
15 مقوا ماهی مقوا (جش) ۷۵,۰۰۰  ۷۵,۰۰۰  ۰  ---
16 بیاح ماهی بیاح ۶۸,۰۰۰  ۶۸,۰۰۰  ۰  ---
17 صبیتی ماهی صبیتی ( جهروو ) ۱۱۰,۰۰۰  ۱۱۰,۰۰۰  ۰  ---
18 راشگو ماهی راشگو ۱۴۰,۰۰۰  ۱۴۰,۰۰۰  ۰  ---
19 ماهی قباد ماهی قباد ۹۵,۰۰۰  ۹۵,۰۰۰  ۰  ---
20 سنگسر ماهی سنگسر ۹۷,۰۰۰  ۹۷,۰۰۰  ۰  ---
21 طلال ماهی طلال ۴۵,۰۰۰  ۴۵,۰۰۰  ۰  ---
22 Placeholder ماهی دورادو ( گالیت - انفلوس ) ۶۵,۰۰۰  ۶۵,۰۰۰  ۰  ---
23 میش ماهی میش ماهی ۱۱۷,۰۰۰  ۱۱۷,۰۰۰  ۰  ---
24 هامور ماهی هامور ۱۱۲,۰۰۰  ۱۱۲,۰۰۰  ۰  ---
25 ماهی ساردین ماهی ساردین ( ممغ ) ۳۵,۰۰۰  ۳۵,۰۰۰  ۰  ---
26 ماهی کولی ماهی کولی ۷۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰  ۰  ---
27 ماهی ساردین کلیکا ماهی ساردین (کیلکا) ۳۵,۰۰۰  ۳۵,۰۰۰  ۰  ---
28 کوتر ماهی کوتر ( باراکودا - دوولمی ) ۷۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰  ۰  ---
29 بیاح ماهی گاریز ( زوری ) ۵۵,۰۰۰  ۵۵,۰۰۰  ۰  ---
30 ماهی کوپر ماهی کوپر ( کوفر ) ۷۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰  ۰  ---
31 ماهی متو ماهی متو ( متوتا ) ۵۰,۰۰۰  ۵۰,۰۰۰  ۰  ---
32 ماهی صافی ماهی صافی ۶۴,۰۰۰  ۶۴,۰۰۰  ۰  ---
33 Placeholder ماهی زمین کن (نایت) ۴۵,۰۰۰  ۴۵,۰۰۰  ۰  ---
34 Placeholder ماهی گُر ۰  ۰  ۰  ---
35 Placeholder ماهی آنچوی ۳۵,۰۰۰  ۳۵,۰۰۰  ۰  ---

لیست قیمت میگو و شاه میگو:

# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 شاه میگو شاه میگو سایز 10-15 ۲۲۰,۰۰۰  ۲۲۰,۰۰۰  ۰  ---
2 شاه میگو شاه میگو سایز ۱۵-۲۰ ۱۸۵,۰۰۰  ۱۸۵,۰۰۰  ۰  ---
3 میگو میگو درشت سایز 20-30 ۰  ۰  ۰  ---
4 میگو میگو درشت سایز 25-30 ۱۴۰,۰۰۰  ۱۴۰,۰۰۰  ۰  ---
5 میگو میگو درشت سایز 30-40 ۰  ۰  ۰  ---
6 میگو میگو متوسط ۹۰,۰۰۰  ۹۰,۰۰۰  ۰  ---
7 میگو میگو کوچک (پلویی) ۶۵,۰۰۰  ۶۵,۰۰۰  ۰  ---
8 میگو خشک میگو خشک (گنتک) ۱۰۰,۰۰۰  ۱۰۰,۰۰۰  ۰  ---

لیست قیمت آبزیان صادراتی:

# تصویر نام محصول قیمت قبل (تومان) قیمت جدید (تومان) تغییر قیمت (تومان) تغییرات
1 صدف اویستر صدف اویستر ۸۰,۰۰۰  ۸۰,۰۰۰  ۰  ---
2 صدف دوکفه ای صدف دوکفه‌ای ( کالنگ ) ۰  ۰  ۰  ---
3 صدف استوانه ای صدف استوانه ای ( ملوک ) ۰  ۰  ۰  ---
4 صدف کاکل cockle صدف کاکل cockle ۰  ۰  ۰  ---
5 خرچنگ آبي خرچنگ آبی درشت ۰  ۰  ۰  ---
6 خرچنگ آبي خرچنگ آبی کوچک ۰  ۰  ۰  ---
7 خرچنگ آب شیرین خرچنگ آب شیرین ارس (کرای فیش) ۰  ۰  ۰  ---
8 Placeholder فیله خرچنگ ۰  ۰  ۰  ---
9 Placeholder کرب لگ crab leg ۷۰,۰۰۰  ۷۰,۰۰۰  ۰  ---
10 ماهی مرکب ماهی مرکب درشت ۰  ۰  ۰  ---
11 ماهی مرکب ماهی مرکب کوچک ۰  ۰  ۰  ---
12 ماهی متو ماهی متو ( متوتا ) ۵۰,۰۰۰  ۵۰,۰۰۰  ۰  ---
13 Placeholder ماهی آنچوی ۳۵,۰۰۰  ۳۵,۰۰۰  ۰  ---
14 تخم ماهی تخم ماهی(اشپل)۲۵۰ گرمی ۶۰,۰۰۰  ۶۰,۰۰۰  ۰  ---
15 کالاماری کالاماری ۰  ۰  ۰  ---
16 حلزون خوراکی حلزون خوراکی ۰  ۰  ۰  ---
17 Placeholder هشت پا ۰  ۰  ۰  ---