مشخصات حساب بانکی

نام بانک: ملت

نام صاحب حساب: عبدالغفور فریدونی میناب

شماره کارت:  ۴۸۸۶  –  ۰۹۸۴  –  ۳۳۷۹  –  ۶۱۰۴